Our Teachers

Jyotshnarani Sarangi 

Headmaster

Sagarika Lenka 

Basanti Lenka

Bhagirati Parida 

Rajkishore Choudhury 

Pramila Jena 

Chitanya Kumar Naik 

Mandanmohan Behera 

Darapaganjan Sahoo 

Pushpita Nayak 

Ashalata Behera 

Jayanti Majhi 

Narayna Sahoo

Jyoti Sahoo 

Pramod Paul 

Anjana Bose